ترک گناه

مردی نزد امام حسین بن علی (ع) آمد و عرض کرد:(( من مردی گناه کارم و نمی توانم جلوی خود را از گناه و معصیت بگیرم، مرا موعظه ای فرما !))

امام(ع) به او فرمودند: پنج کار را بکن و هر چه خواستی گناه کن، نخست اینکه روزی خدا را نخور و هر چه خواستی گناه کن؛ دوم آنکه از تحت ولایت و حکومت خدا بیرون آی و هر چه خواستی گناه کن؛ سوم آنکه جایی را پیدا کن که خدا تو را نبیند و هر چه خواستی گناه کن؛ چهارم هنگامی که فرشته ی مرگ به سراغت آمد تا جانت را بگیرد او را از خود دور کن و هر چه خواستی گناه کن؛ پنجم هنگامی که مالک دوزخ تو را به دوزخ می برد وارد دوزخ نشو و هر چه خواستی گناه کن.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *