کوچ

چه فرق می کند اگر ساز مخالف بزند یکی از میان  انبوه لشگریان هیچ؟ . . به کجای دنیا بر می خورد یکی برای خودش باشد یکی برای خودش زندگی…